Formulari de recerca de concordances

Biblioteca Virtual Joan Luís Vives

Concordances

Ver formulario de concordancias en español Work with English concordances form   Anar a la pàgina principal de concordances Biblioteca Virtual Joan Luís Vives Enviar un email
 

Ajuda de concordances

Aquest formulari, permet la recerca de concordances en una obra concreta. Aquest servei de concordances d'obres va dirigit a estudiants de literatura i investigadors de les lletres i permet buscar les aparicions de paraules en context, el que resulta útil a l'hora d'analitzar l'ús que un autor fa de certs termes dintre d'una obra.

La recerca de concordances, no analitza tota l'obra, sinó que deixa algunes seccions de la mateixa sense analitzar. Aquestes seccions es llisten a continuació:

 • 1. Títol de l'obra.
 • 2. Autor de l'obra.
 • 3. Les notes d'editor i de corrector.

La resta de l'obra és analitzada a l'hora de buscar concordances d'una paraula o expressió. Per a això, deurà establir els valors adequats en els distints camps del formulari segons es detalla a continuació:

Camp de recerca de text

En aquest camp s'introdueixen les paraules o patrons de paraules que es desitgen buscar.

Descripció bàsica de la consulta

1. Les paraules poden introduir-se directament. Per a inserir més d'una recerca en una consulta cal separar les paraules per comas:

hidalgo, don: Mostra les aparicions de les cadenes "hidalgo" i "don".

2. Cal usar el caràcter comodí * per a indicar una seqüència de 0 a n caràcters:

Señora*: Mostra totes les paraules que comencen per "Señora".

*atas: Mostra totes les paraules que acaben en "-atas".

c*ción: Mostra les paraules que comencen per "c-" i acaben en "-ción".

n*ñ*: Mostra les paraules que comencen per "n-", li segueix una cadena, després té una "ñ" i li segueix altra cadena.

3. Atès que hi ha una sèrie de caràcters comodí(, *, ?, ...) si es vol que algun d'aquests caràcters formi part de la cadena de recerca, el patró de recerca deurà introduir-se entre cometes:

"Quijote de la Mancha,": Mostra les aparicions de la cadena "Quijote de la Mancha,". Vegi's que en aquesta ocasió "," és part de la cadena de recerca.

4. és part de la cadena de recerca. També poden inserir-se únicament els caràcters especials entre cometes quan es vol que formin part de la cadena de recerca:

Quijote de la Mancha",": Mostra les aparicions de la cadena "Quijote de la Mancha,".

5. El caràcter comodí "?" indica un caràcter:

niñ?: Mostra les paraules que comencen per "niñ-"i van seguides d'altre caràcter.

6.Es pot especificar un conjunt de caràcters introduint-los entre claudàtors[...]:

Niñ[ao]:Mostra les paraules que comencen per "niñ-" i acaben en "-a" o "-o"

?[lñ]o: Mostra les paraules que tenen com segon caràcter una "l" o una "ñ" i acaben en "-o".

[a-z]: Mostra les paraules que tenen un sol caràcter en alfabèticament entri "a" i "z".

[~a-z]: Mostra les paraules que tenen un sol caràcter que no està alfabèticament entri "a" i "z".

[a-z,0-9]: Mostra les paraules que tenen un sol caràcter alfabèticament entri "a" i "z" o "0" i "9".

7. Cal usar una barra vertical | per a sol·licitar una seqüència:

un | dí*: Mostra les seqüències que comencin per la paraula "un" seguides de qualsevol paraula que comenci per "dí-".

este |: Mostra les seqüències que comencin per la paraula "un" seguides de qualsevol paraula que comenci per Mostra totes les paraules precedides de la paraula "este".

8. Especifiqui patrons de proximitat (concurrències) mitjançant els caràcters "&" o "~". El terme proximitat s'especifica en el camp del formulari Post i es refereix al nombre de paraules entre la primera part de l'expressió a la segona:

de & Toboso: Mostra totes les vegades que "de" apareix prop d'una paraula que comenci per "Toboso".

de ~ Mancha: Mostra totes les vegades que la paraula "Mancha" no apareix prop de la paraula "de".

9.Qualsevol de les combinacions esmentades anteriorment poden anar seguides d'una o més instruccions per a refinar la recerca:

- when:

carcel*;when speaker=JUSTICIA.-: Mostra únicament aquelles paraules que comencen amb les lletres "carcel" quan el personatge que les diu és "JUSTICIA.-".

escudero;noCase;when speaker=R.; when speaker=B.: Mostra únicament les aparicions de la paraula "escudero", sense tenir en compte majúsculs, minúscules i quan són aquestes pel personatge "R." o el personatge "B."

- caseSensitive

mancha*;caseSensitive: Mostra aquelles paraules que comencen amb la paraula "mancha" coincidint majúscules i minúscules.

- simil X%: Mostra aquelles paraules que s'assemblen en més d'un X% al patró introduït. Per a calcular aquesta similitud s'empra un algorisme Longest Common Subsequence:

mancha;simil 80%: Mostra aquelles paraules que s'assemblen a taca en un 80%.ej: ancha, manca, mancha, manche, ...

- freq [<,>,=,!=,<>] 99: Selecciona paraules basades en la freqüència d'aparició. Quan apareix davant d'un text (p. ej: "de*;freq 100") freq selecciona aquelles paraules que estiguin dintre del seu rang.

Si no apareix davant de cap text (p. ej: ";freq 100") freq mostra aquelles paraules que estiguin dintre del seu rang.

Si es volen especificar rangs d'aparicions, utilitzi diverses instruccions freq, p. ej: ";freq < 100;freq>1000" mostrarà aquelles paraules que apareguin menys de 100 vegades i més de 1000 vegades.

a*;freq > 500: Mostra aquelles paraules que comencin per 'a' i apareguin més de 500 vegades.

Coincidir majúscules i minúscules

Quan està actiu, sol mostrarà les aparicions que coincideixin les majúscules i les minúscules. Està inactiu per defecte.

Maneres de Recerca (Mostrar)

Una vegada hem inserit el text que volem buscar devem seleccionar la manera que volem que se'ns mostrin les aparicions. Hi ha quatre maneres:

 • Paraules clau en context
 • Context variable
 • Distribució
 • Llesta de paraules

Paraules clau en context

Cada paraula buscada apareix subratllada enmig d'un petit context. El nombre d'aparicions de la paraula buscada apareix entre parèntesi al costat d'aquesta. La barra vertical "|" indica els corts de línia. Aquesta visió permet la visualització ràpida d'un gran nombre d'aparicions per a tenir una idea de l'ús d'aquesta paraula. Punxant damunt de la paraula buscada s'accedeix al text complet perquè es pugui estudiar l'aparició amb major detall.

Context variable

La visió de Paraules clau en context mostra únicament una línia. De vegades es vol veure una mica més de context sense haver d'anar al text complet. En aquest cas devem elegir l'opció Context Variable.

Les aparicions apareixen separades per una línia. Punxant sobre la paraula s'accedeix al text complet.

Distribució

Altre tipus de visió que es pot mostrar el resultat de la recerca és el denominat Distribució. En aquesta vista es genera un senzill gràfic en el qual es pot veure com estan distribuïdes les aparicions de la paraula en l'obra. En el gràfic l'obra està dividida en fragments de 10% i al costat de cada fragment apareix el nombre d'aparicions. Damunt de la taula apareix el total d'aquestes.

Llista de paraules

L'última manera de visualització és el cridat Llista de paraules. En aquesta visió es mostra un llistat amb les paraules buscades i al costat, entre parèntesi, el nombre d'aparicions. Per a usar aquest tipus de visió és necessari saber com fer recerques no només d'una paraula, sinó de vàries o de fragments de paraula, és a dir, paraules que comencin, que acabin o que continguin certes lletres. Punxant sobre la paraula es passa a la visió Paraules clau en context d'aquesta paraula.

Aquest tipus de busqueda sol permet ordenar els resultats obtinguts per ordre alfabètic o per ordre del nombre d'aparicions de cada paraula oposada.

Context de recerca

En aquest camp especifiquem el nombre d'elements que es vol mostrar abans i després de la seqüència buscada, així com a quins elements ens referim. Hi ha tres possibles valors:

 • paraula
 • linia
 • paràgraf.

Si Mostrar=Línia, Ant=5 y Post=5 es mostraran 5 línies abans i després de les aparicions oposades.

Presentar

En aquest camp especifiquem el nombre d'aparicions per pàgina que es vol mostrar. Els possibles valors són 10, 25, 50, 75 o 100.

Presentar en...

En aquest camp especifiquem com volem presentar les aparicions. Els possibles valors són "Ordre d'aparició", "Ordre de paraula" o "Ordenades segons el nombre d'aparicions"

- Ordre d'aparició: Presenta les aparicions en l'ordre que apareixen en l'obra.

- Ordre alfabètic: Ordena les aparicions en ordre alfabètic i les presenta en aquest ordre.

- Nombre d'aparicions: Presenta les aparicions segons el nombre d'aparicions en l'obra. Les més utilitzades apareixeran primer.

Sobre recerques ja realitzades en ordre alfabètic o per Nombre d'aparicions, a més, es pot manar realitzar una recerca avançada d'aquesta paraula en totes les obres de la Biblioteca Virtual: I.j.:

AL buscar la paraula 'Nit' i mostrar les aparicions en ordre alfabètic, en una obra, apareixerà una capçalera indicant el següent acompanyades d'un link que permet buscar la paraula 'Nit' en tota la biblioteca:

Mostrant 1-4 de 4 aparicions de 'Nit': Buscar la paraula Nit en totes les obres: Buscar la paraula Nit en totes les obres

Interpretació dels resultats obtinguts

Una vegada realitzada la recerca, la pantalla presentada dependrà del tipus d'informació a mostrar:

 • Paraules clau en context

  Es presenten tantes aparicions de la clau a buscar com s'especifica en el camp 'Presentar' (en aquest cas 10). Cada línia, presenta la clau buscada i tants elements abans i després com s'especifica en els camps 'Ant' i 'Post' (en aquest cas 3 paraules abans i 3 després). A més, i passant el ratolí per sobre de distintes parts de cada entrada, es presenta diversa informació com es pot veure en la següent imatge.

  Aparicions de la clau Quixot en ordre d'aparició

  AL prémer el ratolí sobre la clau buscada (en aquest cas Quixote que apareix en vermell), es produeix un salt a l'obra publicada en la Biblioteca Virtual, i al paràgraf on es troba aquesta paraula:

  Paraula Quixot en Context

  Quan els resultats es presenten en ordre alfabètic o per nombre d'aparicions, s'agrupen totes les aparicions de cada paraula que compleix la clau i a continuació es presenten aquestes:

  Aparicions de la clau taca* en ordre alfabètic

  Cap destacar en aquest cas que a la dreta de cada paraula mostrada, apareix un enllaç que ens da l'opció de buscar aquesta paraula en totes les obres disponibles en la Biblioteca Virtual usant el cercador avançat disponible.

 • Context variable

  Presenta casí les mateixes característiques que mostrar les Paraules claus en context, però aquí es presenten salts de línia tal com apareixen en el fitxer XML amb la informació sobre l'obra, fet que no té perquè coincidir amb la presentació final en la versió HTML disponible.

 • Distribució

  Com s'explica en la capçalera d'aquesta pàgina, la gràfica mostra com està distribuïda la clau en l'obra. El text es divideix en 10 parts iguals que correspon a cadascuna de les barres horitzontals mostrades.

  Distribució de la paraula Quixot
 • Llista de paraules

  Aquesta vista, mostra solament les paraules que compleixen la clau introduïda i que apareixen en l'obra, així com el nombre d'aparicions de cadascuna d'elles entre parèntesi:

  Llista de paraules que comencen per taca*

  AL prémer sobre una de les paraules, es llança la recerca en context d'aquesta paraula en aquesta obra.